Wzory pism, broszury, poradniki

Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości

(publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

       Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Broszury informacyjne i poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 654), wprowadzającą nowe regulacje w zakresie stosowania nr PESEL, NIP, KRS i postępowania egzekucyjnego.

 

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanego

 

Ministerstwo Sprawiedliwości - formularze


Oświadczenie o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Oświadczenie o zwolnienie z kosztów sądowych

Pismo przewodnie do składania dokumentów

Pozew o alimenty - z zabezpieczeniem powództwa

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Sprzeciw zarzutu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty

Uzupełnienie braktów formalnych

Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wniosek o dział spadku

Wniosek o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o oświadczeniu o odrzuceniu spadku

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny kosztów sądowych

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

 

 

Rejestr zmian dla: Wzory pism, broszury, poradniki