Rejestr jednostek specjalistycznych poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 r.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014 roku. Program został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Osiągnięcie tego celu zakłada zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.


Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądy powszechne.
Krajowy Program przewiduje ścisłą współpracę pomiędzy resortami oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Program skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Pismo ZRPS-I.9453.4.2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (aktualizacja 2020).

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (aktualizacja z 15.06.2020 rok).

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku.

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Rejestr zmian dla: Rejestr jednostek specjalistycznych poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-07-20
Publikacja w dniu:
2020-07-20
Opis zmiany:
Dodanie "Rejestru jednostek specjalistycznych poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 r."