Podstawa prawna

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Na podstawie § 3 pkt. 20 ppkt. j Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. 2014. poz. 1407) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych, obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu obejmuje obszar miasta Zgierza, Głowna, Ozorkowa, dla miasta i gminy Stryków, Aleksandrów oraz gmin: Parzęczew, Zgierz, Ozorków, Głowno.

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Zgierzu.


Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konsytucji RP. Sprawują one wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów określa Prawo o ustroju sądów powszechncyh (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2062 z późn. zm.) i regulamin Urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 ze zm.) Do kompetencji sądów powszechnych w szczególności należy rozstrzyganie spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom. Rozstrzygają one również inne sprawy, jeżeli zostały przekazane odrębnymi ustawami.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości  z 2012 r. poz. 95 ze zm.) okreslona została właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Zgierzu:

• I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu praca cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

• II Wydział Karny - spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykoroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt. 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. z 2016 r. , poz. 2062 z późn. zm.) z obszaru właściwości tego Sądu,

• V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

• Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z dnia 29.07.2016 r. poz. 139) zniesiono w Sądzie Rejonowym w Zgierzu IV Wydział Pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu zostały przeniesione zgodnie z cytowanym Zarządzeniem do właściowści Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd Rejonowy w Zgierzu jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.

 

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz. U. z 2016 r poz. 2062  z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U.02.187.1564 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz. 2316)
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie  utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508)
 •  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. 06.247.1814)
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. - tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330)
 • ustawa o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 795 tj.), ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 tj.)
 • oraz inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określających działanie sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna