Ogłoszenie w sprawie Edwarda Marciniaka

W dniu 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Edwardzie Marciniaku, synu Tadeusza i Leokadii, PESEL 47020403718, ostatnio zamieszkałym w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 27/22, zmarłym w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Zgierzu. Sąd poucza, iż ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza