Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Aleksandra Tokarza – ul. Łęczycka 30, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu uczestników Kamila Michalczuka i Natalii Kluzy.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 645/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 645/20 postępowanie z wniosku Janiny Tobery z udziałem Zofii Przybysz, Marii Szypszak i Barbary Gargól o stwierdzenie nabycia przez Janinę Tobera z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1601/20.

  Dnia 5 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w osobie Asesora Sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Wojciechowi Stefaniakowi o zapłatę postanawia na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1640/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w osobie Asesora sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu dnia 5 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie przeciwko Arkadiuszowi Piotrowskiemu o zapłatę postanawia umorzyć postępowanie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 618/18.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w osobie Asesora Sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Janusza Makowskiego z udziałem Roberta Gortata o wyjawienie majątku postanawia postępowanie w sprawie umorzyć na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 727/19.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w osobie Asesora Sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Haliny Szkop z udziałem Magdaleny Ciborowskiej, Przemysława Płoch, Pawła Płoch i Bartłomieja Szkop o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku postanawia: postępowanie w sprawie umorzyć na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 797/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 797/20 zezwolił Gminie Miasta Głowno na złożenie depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za nabycie przez Gminę Miasto Głowno udziałów we własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głownie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawieI Ns 613/20.

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 613/20, toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Wilk z udziałem Jarosława Czwondy i Adama Czwondy o stwierdzenie nabycia przez Lidię Pleszak przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Orła, gmina Parzęczew.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 814/19.

  Dnia 4 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w osobie Asesora Sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Jolanty Matuszewskiej o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: postępowanie w sprawie umorzyć na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1776/20.

  Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 roku ustanowiono dla uczestnika postępowania Artura Suczynskiego, kuratora procesowego w osobie adwokata Agnieszki Kokocińskiej - Zajder, do zastępowania uczestnika w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo: