Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Zgierzu przyjmowane są:

  • w formie pisemnej listownie na adres:


Sąd Rejonowy w Zgierzu
Ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

  • złożone osobiście w Biurze Podawczym Sądu w formie pisemnej lub BOI
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: fax: 042-209-11-50 e-mail:
  • w formie ustnej podczas przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

    Interesantów przyjmują Prezes i Wiceprezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów - jeśli skargi dotyczą pracy tych Wydziałów - po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę w BOI.


Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków (sprawy cywilne i rodzinne):

  • w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.30

po uprzednim, telefonicznym umówieniu się  na spotkanie pod nr telefonu 042-715-75-03 (Sekretariat Prezesa).

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,  w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu się  na spotkanie pod nr telefonu 042-715-75-03(Sekretariat Prezesa).
 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności zarówno Sądu Okręgowego w Łodzi  i Sądu Rejonowego w Zgierzu, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Sądu określają:

  • rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  poz.427 z 2013 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524)