Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 589/20 postępowanie z wniosku Beaty Koźmiśkiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/19.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 521/19 postępowanie z wniosku wierzyciela Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Katarzynie Izydorczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 643/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 643/20 postępowanie z wniosku Getin Noble Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożennie Liliannie Danhofer.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 150/20 postępowanie z wniosku Piotra Milczarka o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Maszewskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Alk 14/18.

  Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdzić, że z dniem 13 czerwca 2020 r. ustał obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu nałożony na Zbigniewa Majdę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie aplikanta radcowskiego Mateusza Stolarczyka – ul. Długa 49, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Sławomira Janiszewskiego ostatnio zamieszkałego w Zgierzu do reprezentowania w sprawie z wniosku Starosty Zgierskiego z udziałem Sławomira Janiszewskiego i Powiatu Zgierskiego o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 935/18.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 935/18 postępowanie z wniosku Marianny Piechuty.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 358/20.

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Skrzat pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Bogusławy Leżańskiej w sprawie z wniosku Jadwigi Granosik i Jolanty Błaszczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 352/16.

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 352/16 toczy się postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Jatczaku, zmarłym w dniu 13 lipca 2015 roku w Zgierzu, ostatnio stałe zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 2066/19.

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Przemysława Wojtczaka do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Alicji Poselt w sprawie z wniosku Gminy Miasto Zgierz w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu z udziałem Alicji Poselt o ustanowienie kuratora dla dłużniczki, której miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo: