Wzory pism, broszury, poradniki

Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości

(publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

       Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Broszury informacyjne i poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 654), wprowadzającą nowe regulacje w zakresie stosowania nr PESEL, NIP, KRS i postępowania egzekucyjnego.

 

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanegoWzory pism  i formularze:    

Podanie o adres pokrzywdzonego

Podanie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Podanie o rozłożenie płatności na raty

Podanie o uchylenie zabezpieczenia majątkowego

Podanie o umorzenie należności sądowych

Podanie o wydanie zaświadczenia

Podanie o zamianę kary grzywny na prace społecznie użyteczne

Podanie o zatarcie skazania

Wniosek o wydanie dokumentów z akt sprawy

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy

Wniosek o zgodę na fotokopie z akt spraw

 

Ministerstwo Sprawiedliwości - formularze

Rejestr zmian dla: Wzory pism, broszury, poradniki