Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014 roku. Program został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Osiągnięcie tego celu zakłada zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.


Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądy powszechne.
Krajowy Program przewiduje ścisłą współpracę pomiędzy resortami oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Program skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwościo.Pliki do pobrania:

1. Baza danych osób nadzorujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.otwiera się w nowym oknie

2. Baza podmiotów i instytucji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.otwiera się w nowym oknie

3. Baza programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.otwiera się w nowym oknie

4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.otwiera się w nowym oknie

5. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

6. Dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (2017 rok).

7. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

8. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2017.

Rejestr zmian dla: Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d