Podstawa prawna

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu obejmuje obszar miasta Zgierza, Głowna, Ozorkowa, dla miasta i gminy Stryków, Aleksandrów oraz gmin: Parzęczew, Zgierz, Ozorków, Głowno.

Sąd Rejonowy w Zgierzu jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.

 

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r poz. 133  z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U.02.187.1564 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz. 2316)
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr. 03.5.22 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie  utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508)
 •  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. 06.247.1814)
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. - tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330)
 • ustawa o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 795 tj.), ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 tj.)
 • oraz inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określających działanie sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna