Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1102/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1102/18 z wniosku Gminy Parzęczew zam. w miejscowości Wytrzyszczki 11 gm. Parzęczew wszczęto postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Staniaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 86/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Jadwigi Jaros do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Jana Łuczaka do reprezentowania w sprawie z powództwa PKP Intercity S.A.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 962/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 962/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 561.021,00 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14, położonej w obrębie B-57, mieście Łodzi, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 349/1 o powierzchni 0,0020 ha i nr 349/3 o powierzchni 1,1477 ha zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015 roku, znak IA-II.7820.10.2015.LR.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 172/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 172/17 toczy się postępowanie z wniosku Kazimiery Kowalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 724/18

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla uczestniczki postępowania Pauliny Stańczyk kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, Anny Witczak, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1120/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Joanny Giermaziak kuratora w osobie adwokata Zuzanny Lubińskiej-Budziarek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 224/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 224/19 postępowanie z wniosku Danuty Pelskiej o stwierdzenie nabycia przez Marianne i Józefa Piestrzeniewcz z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 72 o pow. 0,4749 ha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 2009/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Kokocińskiej - Zajder – Kancelaria Adwokacka pl. Jana Kilińskiego 12 p.I 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Macieja Wójcickiego

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 413/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie w osobie adwokat Marka Sierakowskiego, prowadzącej kancelarię adwokacką w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu Darii Wachowiec.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2042/15

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Anety Fortuniak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanych z miejsca pobytu Zofii Białkowskiej i Gerardy Witasik w sprawie z wniosku Ireneusza Golińskiego i Mirosławy Golińskiej o zasiedzenie
  Czytajwięcejo: