Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 459/17

  Na mocy art. 144 § 1 kpc ustanowiono dla pozwanej Żanety Kęska, kuratora procesowego w osobie Justyny Lipińskiej do zastępowania pozwanej w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 57/18

  Na mocy art. 144 § 1,2,3, kpc ustanowiono dla pozwanego Daniela Olejnika, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Justyny Lipińskiej adres do korespondencji: Zgierz, ul. Sokołowska 6, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1151/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1151/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 43.713,00 zł.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/17

  W dniu 6 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o uzupełniającym spisie inwentarza po Alicji Rogali.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1124/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 1124/18 Mirosława Wiszniewska złożył wykaz inwentarza po Edwardzie Wiszniewskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 44/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Przemysławowi Kowalczykowi sporządzenie spisu inwentarza po Zofii Łysiak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1151/18

  Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marty Florczyk -  Sąd Rejonowy  w Zgierzu ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym  w Zgierzu: Wierzyciela - właściciela nieruchomości położonej w obrębie Rąbień, gminie Aleksandrów Łódzki, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 150/3 w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi z udziałem Gminy Aleksandrów Łódzki o zezwolenie na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 827/18

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postepowania Zouheir Badda, ostatnio zam. 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 79, Zgierz, ul. Baczyńskiego 37, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanny Kutzner.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 146/17

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla pozwanej Eweliny Witkowskiej kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 1000/17

  Na mocy art. 510 kpc i art.144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Liliannę Felczyńską-Fiks do reprezentowania interesów małoletniej w postępowaniu PR DS. 1920.2017 ewentualnie w postępowaniu sądowym wszczętym po zakończeniu wymienionego postepowania małoletniej Printessy Ciurar.

  Czytajwięcejo: