Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 215/19

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Przemysława Kmieciaka, ostatnio zam. 95-100 Zgierz pl. Kilińskiego 7/19, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Królikowskiej, adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6, do zastępowania pozwanej w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 753/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 753/19 postępowanie z wniosku Wiesławy Miller o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Warszawskiej 87 obejmującej działkę o numerze  ewidencyjnym 17 o powierzchni 2,9398 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 501/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani adw. Justyny Kotlińskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Zgierzu, przy ul. Musierowicza 1D dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Venetty Wojciechowskiej w sprawie z wniosku Anny Baczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Elżbiety Kupis pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Mes w sprawie z wniosku Powiatu Zgierskiego – Starosty Zgierskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 906/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 906/19  toczy się postępowanie z wniosku Darii Magdaleny Barcewicz, córki Pawła Barcewicza i Katarzyny Izabeli Kałużnej o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Barcewiczu synu Stanisława i Barbary urodzonym w dniu 21 czerwca 1977 roku w Zgierzu, zmarłym w dniu 16 sierpnia 2014 roku w Zgierzu przed śmiercią stale zamieszkałym w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 114/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Mateusza Bernata prowadzącego Kancelarię Adwokacką 95-035 Ozorków, ul. Zagajnikowa 39 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Zinaidy Tarnowskiej w sprawie z wniosku Wojciecha Ślęzaka, Beaty Ślęzak i Anny Tarnowskiej z udziałem Zinaidy Tarnowskiej o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 361/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 361/19 toczy się postępowanie z wniosku Reginy Pintera z udziałem Marcina Pintery i Przemysława Pintery o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Pintera, synu Franciszka i Bronisławy, zmarłym w dniu 25 lipca 2018 roku w Zgierzu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Strykowie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1402/19

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Szymańskiej ostatnio zamieszkałej w Aleksandrowie Łódzkim, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Edyty Siepciłko

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 426/19

  Na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postępowania Przemysława Bednarka, ostatnio zam. 91-320 Łódź ul. Zgierska 142/152 którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Królikowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 703/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 703/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu sporządzenie spisu inwentarza po Bartoszu Antczaku, PESEL 93081812154, synu Haliny i Andrzeja, zmarłym w dniu 31 lipca 2018 roku w Łodzi, przed śmiercią zamieszkałym w Borszynie.

  Czytajwięcejo: