Biuro Podawcze

 • Biuro Podawcze znajduje się w siedzibie Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ulicy Sokołowskiej 6, na parterze budynku. Biuro Podawcze wchodzi w skład Biura Obsługi Interesanta, nad prawidłowością i sprawnością obsługi interesantów we wszystkich jednostkach Biura czuwa Koordynator Biura Obsługi Interesantów, któremu podlega pracownik wykonujący czynności w Biurze Podawczym.

  Biuro Podawcze prowadzi obsługę:

 • telefoniczną interesantów indywidualnych i instytucjonalnych, w szczególności: Prokuratury, Policji, Komorników, Notariuszy, instytucji państwowych i samorządowych według zasad  określonych w punkcie 1 ,
 • interesantów instytucjonalnych w zakresie określonym w punkcie 2.

  Biuro Podawcze prowadzi obsługę Interesantów w godzinach :
 • poniedziałek :  8:00 – 18:00  /z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi Biura Podawczego od godz. 11:30 do godz. 12:30/.
 • wtorek – piątek:  8:00 – 15:30 – obsługa telefoniczna Interesantów /z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta
  od godz. 11:30 do godz. 12:30/.
 • wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 – obsługa interesantów instytucjonalnych Sądu
  /z zastrzeżeniem przerwy w czasie pracy jednego spośród dwóch stanowisk obsługi interesanta od godz. 11: 30 do godz. 12:30/.

 1. Pracownik Biura Podawczego udziela telefonicznie bez ustalania tożsamości osoby telefonującej następujących informacji jawnych o toczących się sprawach: tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej oraz o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (bez odczytywania treści orzeczenia). Udzielenie powyższych informacji, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury akt albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy. Osobie przedstawiającej się, jako świadek w danej sprawie udziela telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa. Ponadto przyjmuje zamówienia akt do przeglądania w czytelni oraz przyjmuje zamówienia na odpisy orzeczeń sądowych, które niezwłocznie przekazuje do właściwego wydziału.

 2. Do zadań Pracownika Biura Podawczego należy:

 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej i składanej przez interesantów instytucjonalnych oraz znakowanie jej pieczęcią wpływu,
 • przyjmowanie korespondencji dostarczonej przez operatora pocztowego,
 • przekazywanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych,
 • ekspedycja przesyłek przyjętych z komórek organizacyjnych,
 • organizacja ekspedycji przesyłek,
 • kontrolowanie korespondencji,

  • Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów Sądu przed wniesieniem pisma do Sądu należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopie dowodu wniesienia należnej opłaty.
  • Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1.500 złotych.
  • Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu.
  • Znaki opłaty sądowej kasuje pracownik upoważniony do przyjmowania pism.
  • Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.
  • Znaki opłaty sądowej, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione, przerobione, nie podlegają kasowaniu do czasu wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości. Osoba stwierdzająca powyższy stan rzeczy jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić Prezesa Sądu.
  • Pracę Biura Podawczego reguluje § 541 - 544 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS . 2003. 5.22 z póź.zm.).